Schirmherrschaft / Patronat honorowy:
Manuela SchwesigVor dem Ausfüllen des Anmeldeformulars machen Sie sich bitte mit den folgenden Hinweisen vertraut:

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy o uważne przeczytanie poniższych wskazówek:
1. PROJEKTPARTNER | PARTNERZY PROJEKTU

Ansprechpartner, der das Projekt anmeldet – Daten für die weitere Korrespondenz
Osoba kontaktowa, zgłaszająca projekt – dane do dalszej korespondencji*

Vorname | Imię*

Name | Nazwisko*

E-Mail zur weiteren Korrespondenz | E-Mail do dalszej korespondencji*

Telefon


Bitte tragen Sie nur eine Mailadresse ein. An die o.g. Mailadresse wird automatisch eine Eingangsbestätigung mit der Anmeldenummer und dem ausgefüllten Formular als Datei verschickt.
Proszę wpisać tylko jeden adres mailowy. Na powyższy adres zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie wpływu zgłoszenia wraz z numerem zgłoszenia i wypełnionym formularzem.


PROJEKTPARTNER AUS POLEN
PARTNER Z POLSKI
PROJEKTPARTNER AUS DEUTSCHLAND
PARTNER Z NIEMIEC
Name
Nazwa*


Straße, Nr.
Ulica, nr*


Ort
Miejscowość*


PLZ
Kod*


Ansprechpartner
Osoba kontaktowa*


Woiwodschaft/Bundesland
województwo/kraj związkowy
Telefon


Fax


Email (do osoby kontaktowej / des Ansprechpartners)


www
PROJEKTPARTNER AUS EINEM DRITTLAND (bei trilateralen Projekten)
PARTNER Z KRAJU TRZECIEGO (w przypadku projektów trójstronnych)
Name
Nazwa

Straße, Nr.
Ulica, nr

Land
Kraj
Ort, PLZ
Miejscowość, kod

Ansprechpartner
Osoba kontaktowa                    

Email (do osoby kontaktowej / des Ansprechpartners)2. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM GEPLANTEN PROJEKT* | OGÓLNE INFORMACJE DOT. PLANOWANEGO PROJEKTU*Art des Projekts
Rodzaj projektu
Planen Sie ein mononationales Vorbereitungstreffen der Jugendlichen?
Czy planowane jest monononarodowe spotkanie przygotowawcze młodzieży?
Land der Durchführung
Kraj realizacji


Projekttermin (Monat)
Termin proj. (miesiąc)
Projektdauer (Tage)
Długość projektu (dni)
ggf. Rückbegegnung: Projekttermin (Monat)
ewent. rewizyta: Termin proj. (miesiąc)
ggf. Rückbegegnung: Projektdauer (Tage)
ewent. rewizyta: Długość projektu (dni)


Geplante Anzahl der Teilnehmenden
Planowana liczba uczestników
Betreuer/-innen
Opiekunowie
Teilnehmende
Uczestnicy
Gesamt
łącznie
DEPLDrittland
Kraj trzeci
insg./
razem


3. ALLGEMEINE FRAGEN* | PYTANIA OGÓLNE*


3.1 Wie lange existiert die Partnerschaft? Wie viele gemeinsame Jugendbegegnungsprogramme wurden bisher durchgeführt? (Zeichenzahl: max. 300)
3.1 Jak długo istnieje partnerstwo? Ile wspólnych projektów wymiany młodzieży przeprowadzono dotychczas? (maks. 300 znaków)

PLDE


3.2 Haben die Projektpartner bereits Erfahrung bei der Realisierung von Projekten zum Thema diversitätsbewusste Bildungsarbeit? Wenn ja, beschreiben Sie bitte kurz, welche. (Zeichenzahl: max. 300)
3.2 Czy partnerzy mają doświadczenie w realizacji projektów poświęconych tematyce różnorodności i równości? Jeśli tak, proszę krótko opisać jakie.(maks. 300 znaków)

PLDE


4. PROJEKTSKIZZE* | SZKIC PROJEKTU*


4.1 Arbeitstitel des Projekts
4.1 Roboczy tytuł projektu

PLDE


4.2 Welche Aspekte von Vielfalt berücksichtigen Sie in Ihrem Projekt? Bitte wählen Sie max. zwei davon.
4.2 Jakiemu aspektowi/aspektom różnorodności będzie poświęcony Państwa projekt? Prosimy wybrać maks. dwa.4.3 Kurzbeschreibung des Projektes: Beschreiben Sie bitte Ihre Idee für ein Projekt zum Thema diversitätsbewusste Bildungsarbeit. Bitte fassen Sie alle wichtigen Information zu Ihrem Projekt zusammen und beantworten Sie in der Beschreibung die folgenden Fragen: wer wird was, wo, wann, wie und zu welchem Zweck realisieren. (Zeichenzahl: max. 2 500)
4.3 Krótki opis projektu. Proszę streścić wszystkie główne założenia Państwa projektu, zawierając w opisie odpowiedzi na pytania: kto, co, gdzie, kiedy, w jaki sposób i w jakim celu będzie realizował. (maks. 2 500 znaków)

PLDE


4.4 Bitte beschreiben Sie kurz die teilnehmenden Jugendlichen bzw. die Zielgruppe Ihres Projekts. Inwiefern ist das Projektthema „Vielfalt” bei der Teilnehmerakquise/Zielgruppe berücksichtigt? (Zeichenzahl: max. 500)
4.4 Do kogo adresowany jest projekt? Proszę opisać swoją grupę młodzieży lub grupę docelową. W jaki sposób zapewnią Państwo udział osób z grup defaworyzowanych bądz różnorodność osób uczestniczących (maks. 500 znaków)

PLDE


4.5 Welchen Einfluss haben die Jugendlichen auf die Auswahl des Themas und bei der Vorbereitung, Gestaltung und Evaluation des Projektes? (Zeichenzahl: max. 500)
4.5 Jaką rolę odgrywa młodzież w wyborze tematu, przygotowaniu, realizacji oraz podsumowaniu projektu? (maks. 500 znaków)

PLDE


4.6 Mit welchen lokalen Organisationen und Institutionen wollen Sie bei der Projektdurchführung zusammenarbeiten? (Zeichenzahl: max. 300)
4.6 Z jakimi lokalnymi organizacjami lub instytucjami zamierzają Państwo współpracować przy realizacji projektu? (maks. 300 znaków)

PLDE


4.7 Worin liegen der besondere Wert und die innovativen Ansätze Ihres Projekts? (Zeichenzahl: max. 300)
4.7 Na czym polega szczególna wartość i innowacyjność Państwa projektu? (maks. 300 znaków)

PLDE


Hiermit melden wir das oben genannte Projekt zum Wettbewerb um den Deutsch-Polnischen Jugendpreis an. Wir stimmen den Teilnahmebedingungen zu.
Niniejszym zgłaszamy ww. projekt do konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży. Akceptujemy regulamin Konkursu.*


Der Vorgang kann einige Augenblicke dauern. Bitte haben Sie Geduld.
Proces może potrwać kilka chwil. Prosimy Państwa o cierpliwość.


Impressum